نام کتاب: درآمدی بر اندیشه های تربیتی محمداقبال لاهوری (با تأکید بر فلسفۀ خودی)

تالیف: محسن خوشناموند- مريم عشوری

ويراستار علمی:  نورمحمد خادمی فرد

ناشر : انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 144

قیمت: 21000 تومان

معرفی کتاب:

طی سال های اخیر در رشتۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت، آرای دانشمندان مسلمان در مباحث تربیتی گردآوری شده، اما به آرای علامه محمد اقبال لاهوری که از شاعران، اندیشمندان و روشنفکران مسلمان است، حتی به صورت گذرا هم اشاره ای نشده و جای گزارشی پژوهشی از نگرش های اقبال در میان تربیت نگاشته های ما

خالی است. در حالی که آثار و اشعار او مملو از مباحث فلسفی تربیتی در خصوص انسان، گرایش به خودشناسی و هویت یابی، گریز از بی هویتی و راه های دفع آن و تأثیر دو جریان فکری مهم ایرانی اسلامی (سهروردی و مولوی) بر اندیشۀ اوست.  پس ضروری به نظر می رسد دیدگاه های تعلیم و تربیتی از دیدگاه

این اندیشمند مسلمان روشن و مشخص شود تا بتوان کاربرد آن ها را در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی مشاهده کرد و با تحقق آن ها، نظام تربیتی ایرانی -اسلامی را بنا نهاد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد