نام کتاب: تأملی بر نظریه‌های تعلیم و تربیت در غرب / رویکرد پارادایمی(پیشامدرن، مدرن و پسامدرن)

مولف: دکتر محمدربیع سام خانیان

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1400

تعداد صفحه: 272

 قیمت: 53000تومان

معرفی کتاب:

در تربیت معنای رویکرد پارادایمی این است که می‌توان تربیت را به عنوان یک علم مورد بررسی پارادایمی قرار داد. پارادایم‌ها مبتنی بر اوصاف و عناصر خاصی هستند که از بررسی این عناصر می‌توان دیدگاه‌های تربیتی را نیز استخراج نمود. در این کتاب ما ابتدا تأثیر علوم مختلف بر تربیت را مطالعه کرده و سپس آن‌ها را با توجه به ملاک زمان با رویکرد پارادایمی مورد بررسی قرار داده‌ایم در این راستا این کتاب در 5 فصل تنظیم شده است. در فصل اول به رویکرد پارادایمی پرداخته شده است. فصل دوم پارادایم پیشامدرن، فصل سوم پارادایم مدرن، فصل چهارم پارادایم پسامدرن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت در فصل پنجم کوشش شده است مطالعات این پارادایم‌ها مورد مقایسه قرار گیرند.

بخشی از سخن مؤلف:

در تربیت معنای رویکرد پارادایمی این است که می‌توان تربیت را به عنوان یک علم مورد بررسی پارادایمی قرار داد. پارادایم‌ها مبتنی بر اوصاف و عناصر خاصی هستند که از بررسی این عناصر می‌توان دیدگاه‌های تربیتی را نیز استخراج نمود. در این کتاب ما ابتدا تأثیر علوم مختلف بر تربیت را مطالعه کرده و سپس آن‌ها را با توجه به ملاک زمان با رویکرد پارادایمی مورد بررسی قرار داده‌ایم در این راستا این کتاب در 5 فصل تنظیم شده است. در فصل اول به رویکرد پارادایمی پرداخته شده است. فصل دوم پارادایم پیشامدرن، فصل سوم پارادایم مدرن، فصل چهارم پارادایم پسامدرن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت در فصل پنجم کوشش شده است مطالعات این پارادایم‌ها مورد مقایسه قرار گیرند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد