نام کتاب: تکنیکهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تألیف: دکتر نقی کمالی – حسن ملکی (قاسم)

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول  1398

تعداد صفحه: 152

قیمت: 30000 تومان

معرفی کتاب:

هرچند که سنجش يا ارزشیابی پیشرفته تحصیلی يادگیرندگان و اندازه گیری عملکرد آنان، فعالیت آموزش معلم محسوب می شود؛ ولی اين فعالیت معلم را نبايد جدا از جريان آموزش و تنها به عنوان وسیله ای برای نمره دادن تلقی کرد. هدف از اندازه گیری بازده يادگیری دانش آموزان و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی آنان، علاوه بر تعیین میزان يادگیری، کمك به معلم در بهبود بخشیدن به شیوه های آموزشی خود و تشخیص و رفع نواقص يادگیری دانش آموزان می باشد.

با توجه به هدف مذکور، اين کتاب که در قالب هفت فصل تهیه و تدوين شده، به طور عمده به بحث اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اختصاص داشته و در آن بر روشهای اندازه گیری و ارزشیابی تاکید می شود

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد