نام کتاب: دموکراسی و تعلیم و تربیت

تالیف: دکتر سید رضا بلاغت

چاپ: دوم 1397

تعداد صفحه: 200

قیمت: 23000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر دربارة «چیستی و چگونگی نقش تعلیم و تربیت در ترویج دموکراسی» نوشته شده است. در این رهگذر، نویسنده با بررسی و تحلیل بنیادهای نظری و فلسفی، شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی را برای دموکراسی به مثابه روش یا سبک زندگانی شامل آزادی، برابری، همکاری و مشارکت، انتخاب و تصمیم‌گیری، خردورزی، بردباری و مدارا، و قانون‌مندی معرفی نموده. در این راستا نظرات «سقراط»، «افلاطون»، «دکارت»، «روسو»، «کانت» و «دیویی» دربارة موضوع مطالعه شده و در رویکردی موردی میزان کاربرد شاخص‌های مذکور در آموزش و پرورش ایران مورد مُداقه قرار گرفته است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد