نام کتاب: مدیریت آموزشی در مدارس امروز (نظریه­ ها و مهارتها)

تالیف: دکتر علی حسن زاده فروغی

چاپ: سوم 1397

تعداد صفحه: 216

قیمت:  27000 تومان

معرفی کتاب:

«مدیریت آموزشی» به عنوان یکی از شاخص‌های علم و هنر مدیریت، نقشی تعیین کننده و مهم در عرصة نظام آموزشی جوامع امروز ایفا می‌کند. با توجه به تغییرات عمده و سریع در رفتار و بینش انسان عصر حاضر، مدیریت مدارس نیازمند زمینه‌های علمی و تجربی، فهم و درک متقابل نسبت به گذشته و قابلیت‌های منحصر به فرد است.

کتاب حاضر، راهنمایی علمی و عملی است که جهت استفادة مدیران آموزشی و با هدف تغییر در نگرش مدیریتی تهیه و تدوین شده است. مطالب اثر در دو بخش تئوری و تجربی سامان‌دهی شده که در بخش نخست، پس از شرح تعاریف و چشم اندازهای تاریخی مدیریت آموزشی، تئوری‌های سنتی و مدرن در عرصة مدیریت تبیین و سپس دیدگاه‌های مربوط به مدیریت آموزشی و در بخش دوم، مهارت‌های مورد نیاز برای مدیران مدارس بیان شده است. این مهارت‌ها نتیجة سال‌ها تجربة مدیران و صاحب نظران در عرصة تدریس و مدیریت آموزشی است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد