نام کتاب: جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت معلم در تحول نظام آموزش و پرورش

تألیف: دکتر علی اصغر ماشینچی – صادق نوروز مصرمی – سید علی حسینی

فاطمه زارعی

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 129

قیمت: 12000 تومان

معرفی کتاب:

شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت نظام آموزشی بـه کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است. آماده سازي و مجهز نمودن دانشجومعلمان به مهارتهاي حرفه اي، قبل از ورود به کلاس درس، اصـلی تـرین وظیفـه ي مراکـز تربیـت معلـم و سازمان هایی است که به انحاي مختلف، معلم تربیت می کنند.

در این راستا بررسی جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت معلم در تحول نظام آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است. کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول به مفهوم شناسی آموزش و پرورش پرداخته شده است، در فصل دوم تحول نظام آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است و فصل سوم به فلسفه تعلیم و تربیت معلم اختصاص دارد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد