نام کتاب: کاربرد آمار در علوم تربیتی

مولفان: دکتر محبوبه موسیوند – دکتر مریم برهمن

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 240

قیمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب سعی بر آن است که مفاهیم آمار توصیفی را از قبیل «شاخص‌های گرایش مرکزی، شاخص‌های پراکندگی، نمرات استاندارد، منحنی طبیعی، همبستگی، رگرسیون و احتمالات» مورد بررسی قرار دهیم و سپس مفاهیم آمار استنباطی از قبیل آزمون فرض و مراحل آن، برآورد و انواع آن، انواع آزمون­های آماری مثل t، z، F، خی دو، یو مان ویتنی، کروسکال- والیس و غیره و در نهایت مفاهیم روش تحقیق از قبیل فرضیه و نوع آن، روش تحقیق و انواع آن (مانند: آزمایشی، تاریخی، شبه آزمایشی، نیمه آزمایشی، علّی پس از وقوع و غیره) و نمونه و روش نمونه­گیری و دیاگرام پژوهش و عوامل تهدیدکننده روایی درونی و بیرونی تحقیق مورد  بررسی قرار می‌گیرند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد