نام کتاب: گروه درمانی (روش و اجرا)

نویسنده: دکتر نوراله محمدی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: دوم 1402

تعداد صفحه: 256

قیمت: 245000 تومان

معرفی کتاب:

امروزه گروه درمانی پیشرفت و توسعه قابل توجهی داشته است و گستره وسیع و متنوعی از انواع گروه درمانی آموزشی- تربیتی تا روان درمانی گروهی را پوشش می دهد. هدف این کتاب، آشنایی دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره با اصول، مفاهیم، ساختار و روش اجرای گروه درمانی است و بر موضوعاتی مانند شیوه تشکیل گروه، مراحل تحول گروه، عوامل درمانی و مکانیزم های تغییر، متمرکز است که در تمام انواع گروهها، مشابه و نسبتاً ثابت هستند. بنابراین دانشجویان علاقه مند به حوزه گروه درمانی با به کارگیری این اصول، قادر به مدیریت و رهبری هر نوع گروه درمانی خواهند بود.

این کتاب مبتنی بر دیدگاه ترکیبیِ تعاملی-پویشی است. در این دیدگاه، فرایند گروهی و تعامل بین فردی به عنوان محورهای اصلی گروه و مکانیزم تغییر هستند. بنابراین، این گونه فرایند گروهی به اعضای گروه کمک می کند تا در جریان گروه درمانی روی مشکلات خود کاوش و تمرکز کرده و هم چنین از تعامل یبن فردی به عنوان بستر اساسی تغییر رفتار و شخصیت، استفاده نمایند.

بخشی از پیشگفتار کتاب:

این کتاب بیشتر روی مقدمات، اصول و روش اجرای­ گروه درمانی تمرکزدارد. به عبارت دیگر، محتوای این کتاب از یک­سو بر اصول، مفاهیم، قوانین و فنون علم­ پویایی­ گروه مبتنی است و از سوی دیگر بر روش­ها، راهبردها، فنون و نظریه های گروه­ درمانی استوار می­ باشد. از این رو، این­ کتاب بیشتر با آرا و نظرات دانشمندان­ علم­ پویایی­ گروه، مانند لوین و متخصصان علم­ گروه­ درمانی، مانند یالوم و کوری مستند شده است. علاوه بر این، تجربة دو دهه آموزش و هدایت گروه­های درمانی، سبب شد که یادداشت­ها، پروتکل­ها، روش­ها، فنون و راهبردهای متعددی در زمینةدرمان­ گروهی اختلالات روانی، گروه­ های رشدی و خودآگاهی به­ دست آیند که برخی از آن­ها به نوعی در این کتاب مورد استفاده قرارگرفته ­اند.

در این کتاب سعی شده است از اصول، مبانی، چارچوب، روش و راهبردهایی

صحبت شود که در تمام گروه ها مشترک بوده و مورد نیاز تمام آن­هاست. بنابراین، محتوای این کتاب در تمام اشکال­ گروه درمانی با هر نوع رویکرد نظری، قابل استفاده است. البته، تفاوت­ها بین انواع گروه­های درمانی ها، بیشتر به فنون، تمرین­ها و ادبیاتی بر می­ گردد که هر یک از رویکردهای نظری و درمانی بر آن­ها، تأکید دارند.

در این کتاب، ساختار و روش اجرای گروه­ درمانی بر اساس یک الگوی مرحله­ای توضیح داده شده و به صورتی نگاشته­ شده است که استفاده از مطالب آن برای خواننده سهل و ممکن باشد. با این وجود، این بدان معنی نیست که خواننده برای گروه درمانگرشدن به آموزش آکادمیک و کارآموزی بالینی نیازندارد. بلکه هرگونه اقدام برای اجرای هرنوع گروه درمانی، همواره باید بر پایةدانش آکادمیک، کارآموزی، تجربة بالینی و علاقه به فرایندهای­ گروهی استوار باشد به نحوی که به­ طور مستمر و تحت نظر اساتید این حرفه، امکان نظارت و ارزیابی نیز وجود داشته باشد.

انتظار می­ رود پس از خواندن این کتاب، خواننده به این دیدگاه دست پیدا کند که هرگونه فعالیت­ درمانی درگروه­ها، بدون برنامة درمانی مدوّن، معتبر و اثربخش، امکان پذیر نیست. طبیعی است که  انتظار می­ رود که خواننده پس از مطالعة این کتاب، بتواند برنامة درمانی متناسبی را برای گروه­های مورد نظرخود تدوین ­کرده و همواره برای استفاده در ­گروه­ های جدید آن را ارزیابی و بازسازی کند. هرچند، چنین برنامه و ساختاری برای درمانگران تعاملی و روان­پویشی ممکن است که محدود کننده باشد، امّا اداره و هدایت گروه­ها به ویژه برای درمانگران مبتدی باید مبتنی بر برنامة درمانی باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد