نام کتاب: آسیب شناسی سیاستگذاري در برنامه درسی براساس مدل SWOT
تألیف: علی نیسی نیا
چاپ: اول – 1396

تعداد صفحه: 248

قیمت: 21000 تومان

معرفی کتاب:

هدف اصلی این پژوهش، «آسیب‌شناسی سیاست‎گذاري برنامه درسی» براساس مدل SWOT مي‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش (تکنیک دلفی فازی) مي‌باشد و جامعه آماري پژوهش شامل کلیه اساتید، خبرگان و دانشجویان دوره دکتري در حوزه برنامه ریزي درسی در دانشگاه‌هاي تهران مي‌باشند. این پژوهش نهایتاً به تدوین هشت استراتژی و ارائه راهکارهایی جهت تحقق استراتژی‌ها انجامید.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد