نام کتاب: تاثير هوش فرهنگي بر  عملكرد صادرات

تالیف: فاطمه قهقايي

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 150

قیمت: 12500  تومان

معرفی کتاب:

این کتاب در پنج فصل سازمان­دهی شده است:

– فصل اول: کلیات پژوهش

– فصل دوم:  بررسی مبانی نظری متغیرهای صادرات، عملکرد صادراتی، هوش فرهنگی، قابلیت کسب دانش و …، بررسی مدل‌های موجود در زمینه عملکرد صادراتی ؛  پیشینه تجربی و پژوهش­های مرتبط با پژوهش حاضر

– فصل سوم: طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه پژوهش ؛ ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های تعیین قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس‌ها ؛ روش‌های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها

– فصل چهارم: روش­های آمار توصیفی و استنباطی و تجزیه و تحلیل داده‌ها

– فصل پنجم: بیان خلاصه‌ای از پژوهش،  نتیجه‌گیری در مورد تجزیه و تحلیل داده‌های فصل چهارم، نقد و استدلال پژوهش و مقایسه نتایج آن با نتایج پژوهشهای مشابه دیگر

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد