نام کتاب: دین­ شناسی تطبیقی

نویسنده: دکتر محیا رفیعی بندری (عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

انتشارات: آثار فکر

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 128

قیمت: 32000 تومان

معرفی کتاب:

به کدامین دلیل باید دیندار بود؟ آیا باید دیندار بود؟ اگر جواب منفی و یا مثبت است، دلیل و استدلال هرکدام چیست؟ و به چه امر یا اموری باید متکی بود تا به استنتاج در این باره رسید؟

جهت نیل به جواب یکایک سوال های فوق، برآن شدیم تا دین و دین شناسی را بکاویم که ماحصل آن کتاب پیش روی شماست.

مطالعه این کتاب به تمام دانشجویان فلسفه و هر آن که دغدغه دین و دین شناسی دارد توصیه می گردد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد