نام کتاب: الگوی مشاوره رشد محور (بر اساس خوانشی نو از مکاتب درمانی و اندیشه­ های اسلامی منتخب)

تألیف: دکتر معصومه اسمعیلی- دکتر فاطمه قاسمی نیائی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 488

قیمت: 410000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر تلاشی ست برای ادغام پارادایم های فکری گوناگون تحت اندیشه ای واحد و مشترک که قابلیت اجماع و تلفیق آرای گوناگون را داراست. در این مجال به خصوص با محوریت اندیشۀ اسلامی در قالب یک فراپارادایم، تلاش شده است با ادراک هستی شناسی و انسان شناسی مکاتب درمانی منتخب، آنها را در یک الگوی یکپارچه تلفیق نموده و به کشف ماهیت رشد و سلامت، فنون و فرایند درمانی در تناسب با فرهنگ اسلامی دست یافت. ضرورت چنین تلاشی با سیطره روانشناسی فرهنگی و نیاز مراجعین به دریافت درمان و خطوط فکری همراستا با جهان بینی آنان قابل تبیین است.

درمان متناسب با جهان بینی مراجعین می تواند بدون ایجاد تنازع فکری و تناقض با فرهنگ حاکم، به اصلاح و گسترش بینش آنان منجر شده و رشد و دستیابی به نقطۀ سلامت روان را در بافتار خاص آنان ترسیم نموده و رهنمون شود. چنین الگویی می تواند از شکاف فکری فرد و بافت جلوگیری کرده و مانع ایجاد مشکلات فردی و اجتماعی مراجعین در اثر تحمیل اندیشه های ناسازگار گردد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

الگوی مشاوره رشد محور/ تألیف دکتر فاطمه قاسمی نیایی- دکتر معصومه اسماعیلی

رهایی از اضطراب اجتماعی در نوجوانان/ ترجمه فاطمه قاسمی نیایی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد