نام کتاب: راهنمای درمان فراتشخیصی /مبتنی بر تنظیم هیجان متناسب با فرهنگ ایرانی

(الگویی برای روانشناسان بالینی و متخصصان سلامت روانی)

مؤلفان: دکتر پیمان حاتمیان- دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی- دکتر پرویز آزادفلاح- دکتر جعفر حسنی

ناشر: انتشارات تنآوای نور

چاپ: اول 1401

تعداد صفحه: 80

قیمت: 55000 تومان

معرفی کتاب :

در دهه های اخیر متون روانشناختی شاهد گسترش رویکردهای فراتشخیصی در بررسی آسیب شناسی روانی بوده است؛ چرا که مفروضه ی زیربنایی رویکردهای فراتشخیصی تأکید بر این مهم است که نقاط مشترک اختلال ها بیشتر از تفاوت  های موجود بین آن هاست. رویکردهای درمانی، مخصوصا درمان های شناختی- رفتاری، تنظیم هیجان را به عنوان یکی از فرایندهای فراتشخیصی در نظر می گیرند.

تحقیقات گوناگون حاکی از آن است که تنظیم هیجان به عنوان یک سازه فراتشخیصی نقش مهمی در ارتباط با اختلالات روانشناختی ایفا می کند. از طرفی مطالعات مختلفی تأکید داشته اند که تنظیم هیجان با فرهنگ و مؤلفه های فرهنگی ارتباط دارد و شواهد علمی زیادی نیز در مورد فرهنگ – وابسته بودن این سازه فراتشخیصی وجود دارد.

نتایج حاکی از آن است که فرهنگ ها با شکل دادن به هنجارها، ارزش ها و باورهای اجتماعی می توانند افراد را به شیوه های مشخصی از تنظیم هیجان ترغیب کنند. بنابراین می توان گفت که فرهنگ بر نحوه تنظیم هیجان و تعیین اینکه تنظیم هیجان انطباقی است یا خیر اثر می گذارد.

اثر حاضر راهنمای درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان در فرهنگ ایرانی است و محتوای جلسات آن منطبق با فرهنگ بومی طراحی و تدوین شده است. ارزشمندی چنین راهنمای درمانی از آن جهت است که متخصصان حوزه سلامت روان می توانند به راحتی متناسب با بافتار فرهنگی مراجعان، به آنها ارائه خدمات نمایند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

درآمدی بر روانشناسی جوانی/ تألیف دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

راهنمای درمان فراتشخیصی /مبتنی بر تنظیم هیجان متناسب با فرهنگ ایرانی/ تألیف دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

مقدمه ای بر کاربرد پژوهش کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری / تألیف دکتر پیمان حاتمیان، دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد