نام کتاب: مهارتهای قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج

تالیف: دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

با همکاری: معصومه فتحعلی زاده

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول و دوم 1397

تعداد صفحه: 200

قیمت: 27000 تومان

معرفی کتاب:

ازدواج یکی از مهمترین پدیده‌های اجتماعی، زیستی و فرهنگی مربوط به جوامع انسانی است که از زوایای مختلف جالب توجه می‌باشد. امروزه وجود مسایل مختلف اجتماعی خصوصا در شهرهای بزرگ این پدیده را به صورت امری مبهم و پیچیده در آورده است که به دنبال خود مشکلات بی شماری را به همراه دارد.

کتاب پیش رو با عنوان” مهارتهای زمینه ای قبل از ازدواج ورضایت مندی بعد از ازدواج” تدوین گردیده که دارای 5 فصل و زیر مجموعه‌های مختص خود می‌باشد؛ هر فصل نگاهی متفاوت و حاکی از شرایط و زمینه‌های مناسب نسبت به ازدواج و تدوام زندگی زناشویی را مطرح می‌کند

در تدوین کتاب سعی شده تا عوامل موثر بر شکل گیری یک ازدواج بطور مثبت مطرح و پیامدهای ازدواج نادرست نیز شفاف سازی شود.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

بهداشت روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

مهارتهای قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، معصومه فتحعلی زاده

آسیب های روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

روان درمانی درعمل (مطالعه موردی خانواده ها) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های اجتماعی نوپدید/ تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

خوش بینی و درمان (مطالعه کیفی زنان مبتلا به سرطان پستان) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، معصومه فتحعلی زاده

روانشناسی زن و خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، معصومه فتحعلی زاده

جامعه، حنسیت و بزه دیدگی کودکان / ترجمه دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

موانع رضایتمندی زناشویی (نقشهای جنسیتی و بهوشیاری)/تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد