کتابهای انتشارات آوای نور با موضوع جامعه شناسی

کاربرد مفاهیم روانشناسی اجتماعی در روابط زناشویی

سیاست اجتماعی و کار کودک با نگاهی به مداخلات مددکاری اجتماعی

رابطه میان جرم غیر عمد با جرم شبه عمد تعامل یا تقابل

مقدمه ای بر مردم شناسی اعتقادات دینی با تکیه بر اعتقادات مردم ایران

کتاب افقهای نوین تغییر جنس خواهان اثر حسین رضا میرزایی