کتابهای انتشارات آوای نور با موضوع نگارش و پژوهش

پژوهش و توسعه حرفه ای 2 کُنش پژوهی (اقدام پژوهی)

کتاب چالشها و آینده خبرنگاران خارجی ترجمه دکتر عباس اسدی

خلاصه مذاکرات و برگزیده مقالات کنگره بین المللی علم و یا دین