کتابهای چاپ شده توسط انتشارات آوای نور

کتاب مقدمه ای بر تدوین کتاب درسی الکترونیکی اثر دکتر مازندرانی

کتاب ابزارهای آموزشی برای تولید برنامه درسی ترجمه دکتر فاطمه پرسته قمبوانی

کتاب تغییر سازمانی در آموزش عالی ترجمه دکتر علیرضا نصیری فیروز

کتاب راهنمای درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان متناسب با فرهنگ ایرانی

کتاب کاربرد فناوری های نوپدید در برنامه درسی نوشته دکتر صادق حامدی نسب

کتاب دستنامه بین المللی پژوهش برنامه درسی اثر مصطفی قادری

کتاب کودکان در خانواده درمانی (درمان و آموزش) ترجمه علی اکبر ارجمندنیا

کتاب سیاست گذاری و مسئله آب در جمهوری اسلامی ایران اثر منیر حضوری