نام کتاب: روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی (مبانی و راهنمای آسان کاربرد نرم افزار لیزرل)

تألیف: دکتر حسین کارشکی

چاپ: ششم 1398

تعداد صفحه: 144

قيمت: 21500 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب سعی شده است جایگاه مدلهای ساختاری خطی بین مسائل آماری مختلف و نیز بین تحلیلهای همبستگی مشخص گردد و در سه فصل مجزا پرکاربردترین مدلهای ساختاری خطی شامل تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و الگوی معادلات ساختاری مطرح شود.

هر فصل شامل معرفی تحلیل آماری مورد نظر، کاربردها و پیش فرضهای آن، مثال مربوطه، مراحل گام به گام اجرا، محاسبه آماری آن با لیزرل و تفسیر برونداد آن است. در انتهای هر فصل نیز چارچوب گزارش آماری مربوطه آورده شده است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در  انتشارات آوای نور: 

انگیزش در یادگیری و آموزش / تألیف دکتر حسین کارشکی

خودکارآمد سلامتی (مباحث و مداخلاتی در حوزه روانشناسی سلامت)/ ترجمه دکتر حسین کارشکی- سید نادر آزادصفت- رضا نظام پور

روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی/تألیف حسین کارشکی

روابط ساختاری خطی محاوره ای در عمل/ دکتر حسین کارشکی

روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش / ترجمه دکتر حسین کارشکی- سید نادر آزادصفت

سنجش دستاوردهای یادگیری/ ترجمه دکتر حسین کارشکی

مقدمه ای بر مدلسازی سلسله مراتبی/ تألیف دکتر حسین کارشکی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد