کتابهای چاپ شده توسط انتشارات آوای نور

من و احساسات من راهنمایی برای کودکان که خود را درک و بیان کنند

دردهای مبهم نشانه های پزشکی تبیین نشده رویکرد مبتنی بر مغز

مقدمه ای بر مردم شناسی اعتقادات دینی با تکیه بر اعتقادات مردم ایران

بسامد هم ارز توانمندسازی و رضایت شغلی مربیان امور تربیتی